Vedtægter

 • 1
  Navn og hjemsted
  Foreningen Dansk Ultraløber Klub, forkortet DULK, er stiftet den 26.02.2017 og har hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Atletik Forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), og kan søge medlemskab af andre relevante forbund. Foreningen er underlagt disse forbunds love og bestemmelser.

  §2
  Formål
  Foreningens formål er at samle og rekruttere løbere der har interesse for løb der er længere end maraton. Ligeledes ønsker foreningen at skabe et socialt fællesskab igennem træningsarrangementer, fællesrejser og ture i ind- og udland. Foreningen skal rumme alle niveauer af løbere, fra motionisten til eliteløbere, uafhængig om det er tale om bane-, landevej-, trail-, bjerg- eller andre ekstreme ultraløb. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

  §3
  Medlemskab

  Som aktivt medlem kan optages enhver, der er tilslutter sig foreningens formål. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelser. Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges generalforsamlingen.

  §4
  Indmeldelse
  Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

  §5
  Udmeldelse
  Udmeldelse kan ske mundtligt eller skriftligt til et bestyrelsesmedlem.
  Såfremt kontingent ikke betales rettidigt anses man for udmeldt.

  §6
  Kontingent
  Kontingent for det kommende år (1/3 – 28/2) fastsættes årligt af generalforsamlingen. Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

  §7
  Udelukkelse og eksklusion
  Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
  I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
  I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
  En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt, jf. § 17.
  Overtrædelser af de til enhver tid gældende dopingregler, vil automatisk føre til eksklusion fra klubben.

  §8
  Ordinær generalforsamling
  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
  Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved brug af opslag på foreningens hjemmeside.
  Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
  Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
  En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

  § 9
  Dagsorden
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
  1) Valg af dirigent og referent
  2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
  4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  5) Fastsættelse af kontingent
  6) Behandling af indkomne forslag
  7) Valg af formand (i lige år)
  8) Valg af kasserer (i ulige år)
  9) Valg af sekretær (i ulige år)
  10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  11) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  12) Valg af revisor og revisorsuppleant
  13) Eventuelt

  § 10
  Generalforsamlingens ledelse
  Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
  Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.
  Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

  § 11
  Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
  Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

  § 12
  Bestyrelsen
  Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
  De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
  Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere 2 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 1 bestyrelsesmedlemmer (eventkoordinator) er på valg i lige år, medens kassereren, sekretæren og 1 bestyrelsesmedlemmer (sponsorkoordinator) er på valg i ulige år.
  Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret, jf. §
  8.

  § 13
  Hæftelse
  Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
  Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse udover kontingentforpligtelsen.
  Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

  § 14
  Tegningsret
  Foreningen tegnes af formanden og kassereren.Ved økonomiske dispositioner over et af bestyrelsen fastsat beløb forelægges og godkendes af bestyrelsen.
  Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen

  § 15
  Regnskab
  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden udgangen af januar månedafgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

  § 16
  Revision
  På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år inden udgangen af februar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

  § 17
  Ændringer i vedtægter
  Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

  § 18
  Foreningens opløsning
  Foreningen kan alene opløses ved en lovlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Ved den ekstraordinære generalforsamling kan der ikke optages andre punkter på dagsordenen.
  Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til sted, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
  Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
  På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.
  Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.
  I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.